FXCenter

Position Size Calculator

Công cụ tính khối lượng giao dịch sẽ tính toán vị thế được yêu cầu dựa trên cặp tiền tệ của bạn, mức độ rủi ro (về tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền) và mức cắt lỗ tính bằng pip.